บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) , (2549 ถึง 2556)
Basic Engineering Design Pakage for CAPEX of TK-WWTP Project (6,000 m3/d)

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
สถานะ: Completed
ระยะเวลา: October 2013 - January 2014
รายละเอียดมีดังนี้:
 • Process Evaluation and Basic Engineering Design
 • Equipment List and Specification
 • Project Schedule and Planning
 • Project Cost Estimation (+/- 30%) • Engineering and Procurement Services for Petroleum and CWTP Wastewater Treatment Plant Upgrading

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: Completed
  ระยะเวลา: July - December 2013
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • Deep Front End Engineering Design
 • Review Equipment List and Specification
 • Project Schedule and Planning
 • Project Cost Estimation (+/- 10%)
 • Bid TOR and Evaluation for EPC Contractor
  บทคัดย่อโครงการ:

  Process Design

 • High Flux Rate External Membrane Bio Reactor plus Activated Carbon Adsorption • โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ไออาร์พีซี โซน 4 (6,500 m3/d)

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: Completed
  ระยะเวลา: ตุลาคม 2555 - เมษายน 2556
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • Front End Engineering Design
 • Equipment List and Specification
 • Project Schedule and Planning
 • Project Cost Estimation (+/- 10%)
  บทคัดย่อโครงการ:

  Process Design

 • High Flux Rate External Membrane Bio Reactor plus Reverse Osmosis • โครงการออกแบบเบื้องต้นปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียกลุ่มปิโตรเลียม (6,500 m3/d)

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: Completed
  ระยะเวลา: สิงหาคม 2555 - ตุลาคม 2555
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • Basic Engineering Design Package
 • Main Equipment List and Specification
 • Project Schedule and Planning
 • Project Cost Estimation (+10%)
  บทคัดย่อโครงการ:

  Process Design

 • Oily WW Pretreatment Package
 • WWT-2 Upgrading Package
 • WWT-4/2 Upgrading Package (by High Flux Rate External Tubular UF Membrane) • โครงการปรับปรุงระบบจัดการน้ำฝนปนเปื้อน (4,000 ลบ.ม./ชั่วโมง)

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ลว. 8 มิถุนายน 2555
  ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ 2555 - มีนาคม 2556
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCm Service (Engineering, Procurement and Construction Management)

 • Detailed Engineering Design
 • Procurement Management Service
 • Construction Management
 • Commissioning and Performance Test

 • โครงการออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 3 ระยะที่ 1

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: Completed
  ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2555
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • Detailed Engineering Design
 • Procurement Management Service • โครงการออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้าง ระบบอัลตร้าฟิวเตรชั่นสำหรับระบบระบายน้ำทิ้ง (1,000 ลบ.ม./วัน)

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: PO : June 8, 2012
  ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2555
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCm Service (Engineering, Procurement and Construction Management)

 • Detailed Engineering Design
 • Procurement Management Service
 • Construction Management
 • Commissioning and Performance Test

 • งานบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและเทคนิค (ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ)

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลว. 7 ธันวาคม 2554
  ระยะเวลา: 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • Lab & Pilot Scale Service
 • Feasibility Study and Conceptual Design
 • Front End Engineering Design (FEED)
 • Detailed Engineering Design
 • Procurement Management Service
 • Construction Management
 • Commissioning and Performance Test
 • EPCm Service • โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียกลุ่มปิโตรเคมีคอล (6,000 m3/d)

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลว. 1 สิงหาคม 2554
  ระยะเวลา: สิงหาคม 2554 - มีนาคม 2556
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCm Service (Engineering, Procurement and Construction Management)

 • Detailed Engineering Design
 • Procurement Management Service
 • Construction Management
 • Commissioning and Performance Test


  บทคัดย่อโครงการ:

  Process Design

 • ABS Pretreatment Package
 • WWT-1 Upgrading Package
 • WWT-4/1 Upgrading Package (by High Flux Rate External Tubular UF Membrane) • โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย EPS Plant (Ethyl Polystryrene)

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลว. 27 กันยายน 2553
  ระยะเวลา: กันยายน 2553 - มิถุนายน 2554
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCC Package (Explosion Proof Area)

 • ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
 • ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบจัดการตะกอน
 • ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม
 • งานทดสอบระบบ, งานเริ่มต้นเดินระบบ
 • งานทดสอบประสิทธิภาพระบบ และฝึกอบรม

 • บทคัดย่อโครงการ:

  Process Design

 • Chemical Coagulation and Flocculation
 • Sludge Thickening and High Pressure Filter Press • โครงการศึกษาความเหมาะสมในการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: สัญญาว่าจ้าง ลว. 2 กันยายน 2553
  ระยะเวลา: กันยายน 2553 - มีนาคม 2554
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • การศึกษาความเหมาะสมเพื่อออกแบบระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
 • การศึกษาความเหมาะสมเพื่อออกแบบระบบ Desalination System
 • ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น
 • การจัดทำแผนการลงทุน
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย WWT-1, 2, 3 และระบบเตาเผากากอุตสาหกรรม

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ระยะเวลา: พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2553
  รายละเอียดมีดังนี้:
 • การศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผากากอุตสาหกรรม
 • ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น
 • การจัดทำแผนการลงทุน
 • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตะกอน (DAF Units)

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ระยะเวลา: มกราคม - มิถุนายน 2553
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCC Package

 • ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
 • ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ DAF
 • ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
 • งานทดสอบระบบ, งานเริ่มต้นเดินระบบ
 • งานทดสอบประสิทธิภาพระบบ และฝึกอบรม
 • โครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและกำจัดกลิ่น VOCs จาก ADU Plant

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ระยะเวลา: ตุลาคม 2552 - ธันวาคม 2553
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCC Package (Explosion Proof Area)

 • ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
 • ดำเนินการก่อสร้างองค์ประกอบของระบบ
 • ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
 • งานทดสอบระบบ, งานเริ่มต้นเดินระบบ
 • งานทดสอบประสิทธิภาพระบบ และฝึกอบรม
 • โครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 4/1 และ 4/2, (6,700 ลบ.ม./วัน)

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ระยะเวลา: เมษายน 2550 - กรกฎาคม 2551
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCC Package Under ESQ-SSC Consortium Agreement

 • ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
 • ดำเนินการก่อสร้างองค์ประกอบของระบบ
 • ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
 • งานทดสอบระบบ, งานเริ่มต้นเดินระบบ
 • งานทดสอบประสิทธิภาพระบบ และฝึกอบรม
 • โครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและกำจัดกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ที่ 2

  ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง
  สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2552
  รายละเอียดมีดังนี้:

  EPCC Package

 • ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
 • ดำเนินการก่อสร้างองค์ประกอบของระบบ
 • ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
 • งานทดสอบระบบ, งานเริ่มต้นเดินระบบ
 • งานทดสอบประสิทธิภาพระบบ และฝึกอบรม

 • ^ top
  < back
  บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved