> 23 กรกฎาคม 2561
รพ.สต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เดินหน้าบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดการปัญหาขยะ


> 20 กรกฎาคม 2561
ผู้ว่าฯ จ.สมุทรสงคราม พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีลในวันธรรมสวนะ รณรงค์ไม่หิ้วถึงพลาสติกนำอาหารมาใส่บาตรขอให้เน้นการใช้ถุงผ้าเพื่อลดปัญหาขยะ


> 19 กรกฎาคม 2561
ทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง รวมพลังกันขับเคลื่อนวาระสำคัญของชาติในเรื่องการบริหารจัดการมูลฝอย จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน


> 18 กรกฎาคม 2561
ผู้ว่าฯ ระยอง เปิดสัมมนาการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม "ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม"


> 17 กรกฎาคม 2561
จ.ชลบุรี จัดอบรมโครงการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกโฟม


> 16 กรกฎาคม 2561
เทศบาลนครตรัง เดินหน้ารณรงค์การคัดแยกขยะให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


> 13 กรกฎาคม 2561
จังหวัดตราด ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561


> 12 กรกฎาคม 2561
ท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดกิจกรรมสำนักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office) ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 รับซื้อขยะรีไซเคิล รักษาสิ่งแวดล้อม


> 11 กรกฎาคม 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ความรู้ จิตสำนึก สร้างวินัยเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย


> 6 กรกฎาคม 2561
อบต.ไม้รูด เร่งดำเนินการกำจัดขยะในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ หลังได้รับงบประมาณ


> 5 กรกฎาคม 2561
ม.ขอนแก่น ออกแบบถังขยะอัจฉริยะ ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


> 4 กรกฎาคม 2561
จังหวัดตรัง เร่งสร้างจิตสำนึกให้สังคมตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ เป็นแกนนำหลักสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง


> 3 กรกฎาคม 2561
จ.นนทบุรี รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในห้างหันมาใช้ถุงผ้าแทน


> 2 กรกฎาคม 2561
“กลุ่มหญ้าแฝก” กลุ่มคนพันธุ์ R รักษาสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน สร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน


> 29 มิถุนายน 2561
โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม


> 26 มิถุนายน 2561
"กาฬสินธุ์โมเดล" สางวิกฤติ "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" ต้นแบบ…ปลอดขยะพิษ


> 25 มิถุนายน 2561
ขยะล้นกรุงชวนลดใช้ถุงพลาสติกวันละใบ ขยะพลาสติกลด 10 ล้านใบ


> 22 มิถุนายน 2561
ท้องถิ่นจังหวัดเลย ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี งบประมาณ 2561


> 21 มิถุนายน 2561
จุฬาฯ นำร่องแก้วพลาสติกชีวภาพลดขยะ 1.7 แสนใบต่อเดือน


> 18 มิถุนายน 2561
ปี 61 เกิดขยะติดเชื้อ 6.9 ล้านกิโลฯ พบ รพ.ใช้โปรแกรมติดตามขยะแล้ว 1.1 หมื่นโรง


> 15 มิถุนายน 2561
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ เพื่อเมืองแพร่สดใส ปลอดภัย สะอาด สงบ


> 14 มิถุนายน 2561
เทศบาลเมืองเลย จัดโครงการ สำนักงานปลอดขยะ (Zero wast office ) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช


> 13 มิถุนายน 2561
จ.ระยอง จัดกิจกรรมวันทะเลโลกกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย และปรับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและโฟม


> 12 มิถุนายน 2561
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ และ อ.แปลงยาว


> 11 มิถุนายน 2561
ท้องถิ่นจังหวัดเลย เผยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2561


> 8 มิถุนายน 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ที่หนองคาย


> 7 มิถุนายน 2561
กำจัดขยะวุ่นสภา กทม.ล้ม 4 โครงการ


> 6 มิถุนายน 2561
หน่วยงานรัฐ ตัวอย่าง ลดพลาสติก


> 5 มิถุนายน 2561
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อนขยายผลโครงการชุมชนไร้ถังขยะ พร้อมรณรงค์ประชาชนทุกภาคส่วน ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


> 4 มิถุนายน 2561
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ทุกภาคส่วนลด ละ เลิกใช้ขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมจับมือหน่วยงานภาครัฐนำร่องลดการใช้พลาสติกและโฟมในสถานที่ราชการ


> 1 มิถุนายน 2561
รับมือกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์


> 31 พฤษภาคม 2561
จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ให้แก่ชุมชนปลอดขยะ ,โรงเรียนปลอดขยะ และเยาวชนต้นแบบ ที่มีผลงานดีเด่นด้านดนตรีไทย และ ดนตรีพื้นบ้าน


> 30 พฤษภาคม 2561
รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา


> 28 พฤษภาคม 2561
คพ.แจงน้ำเน่าบางเสร่ เหตุจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


> 25 พฤษภาคม 2561
11 อปท.กลุ่มพัทยา-สัตหีบ เห็นชอบวิธีกำจัดขยะด้วยระบบเตาเผา


> 24 พฤษภาคม 2561
เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ "มัดปากถุง ทิ้งขยะเป็นเวลา" เดินหน้าปลุกจิตสำนึกทุกภาคส่วน รักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


> 23 พฤษภาคม 2561
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปี 2561 ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลย่านตาขาว


> 22 พฤษภาคม 2561
ขยะพลาสติกท่วมกรุงวันละ80ล้านชิ้น ลดละเลิก แก้วน้ำ,ขวด,ถุง,หลอด


> 21 พฤษภาคม 2561
จ.สมุทรปราการ ขอให้ประชาชนช่วยกำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณบ้านป้องกันโรคฉี่หนู


> 18 พฤษภาคม 2561
ผู้ว่าฯ ภูเก็ต บรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตรายให้แก่เครือข่ายตาสับปะรดเฝ้าระวังขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต


> 17 พฤษภาคม 2561
กรมชลเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ-คลองแอ่ง


> 16 พฤษภาคม 2561
มณฑลทหารบกที่ 28 ประชุมหารือเรื่องโครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าจังหวัดเลย


> 15 พฤษภาคม 2561
สร้างคลังเก็บน้ำ3จุด บางเขนดินแดงหมู่บ้านเศรษฐกิจ อีก300วันจบปัญหาท่วมซ้ำซาก


> 14 พฤษภาคม 2561
เพิ่มโรงเผาขยะลดฝังกลบ


> 11 พฤษภาคม 2561
เร่งเปิดสวนป่าประชารัฐ อุทยานฯดันสวนพฤกษศาสตร์พุแค‘ปอด’คนสระบุรี


> 10 พฤษภาคม 2561
กฟผ.แจงแก้ปัญหากรดเกลือรั่วซึมแล้วเสร็จ ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม


> 9 พฤษภาคม 2561
“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้ “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน” รับค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม


> 8 พฤษภาคม 2561
ลุย “อุทยานเเห่งชาติสีเขียว” ทั่วประเทศ “มจธ.-กกพ.-กรมอุทยานแห่งชาติ” พัฒนาพลังงานหมุนเวียน


> 7 พฤษภาคม 2561
ก.เกษตรฯ จับมือ 3 หน่วยงาน ลงนาม MOU หนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ


> 4 พฤษภาคม 2561
อัศวิน'วอนคนกรุงช่วยคิดไอเดีย ปรับรูปแบบ'คอกขยะ


> 3 พฤษภาคม 2561
ขยะล้นเมืองกรุง 3.8 ล้านตัน “จตุจักร-บางกะปิ-บางขุนเทียน” มากสุด


> 2 พฤษภาคม 2561
อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เตรียมเปิดโมเดลรณรงค์ลดใช้โฟมอย่างเป็นทางการ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยเตรียมเสิร์ฟอาหารจากภาชนะใบตองให้ผู้มาร่วมงาน


> 30 พฤศจิกายน 2542


^ topบริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved